JaShanni

JaShanni 

Photographer/ Creative Director/ Artist:K8 McKay, Hair: Julia Savitskaya, Makeup: Valerie Harvey, Model: JaShanni 

https://pharma-centre.com/